Een ogenblik geduld a.u.b.

WoON Oversampling 2015

WoON Oversampling 2015

Het veldwerk voor het WoonOnderzoek Nederland 2015 is inmiddels begonnen. De interviews zullen doorlopen tot eind april 2015. Het veldwerk van het WoON zal lopen tot en met april 2015. Naast het landelijke onderzoek dat in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, directoraat Wonen en Bouwen, wordt uitgevoerd, wordt een deel van het onderzoek (de oversampling) in opdracht van andere partijen gedaan, zoals gemeenten, provincies, stadsgewesten en woningcorporaties. Het veldwerk voor de oversampling loopt parallel aan het reguliere veldwerk. De termijn voor de deelname aan de oversampling is inmiddels verstreken. In onderstaand kaartje is te zien wie er ditmaal deelnemen.

kaart deelnemers oversmapling

Offerte aanvragen en aanmelden

Wilt u een offerte aanvragen of wilt u zich aanmelden? Dan kunt u hier het aanmeldformulier downloaden. Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar info@cbs.nl. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een offerte.

Heeft u specifieke steekproefwensen? Om te bepalen hoeveel interviews u per deelgebied nodig heeft om betrouwbare uitspraken te kunnen doen, kunt u dit hulpmiddel gebruiken.

Het Projectbureau Oversampling WoON helpt u graag als u nog vragen heeft.

Mogelijkheden stimuleringsbijdrage

BZK/WB hecht veel belang aan goed inzicht in wonen op regionaal en lokaal niveau. Dit onderstreept het ministerie door een stimuleringsbijdrage beschikbaar te stellen als meerdere partijen gemeenschappelijk deelnemen aan de oversampling. Gemeenten die tot de G32 behoren kunnen ook zonder samenwerking in aanmerking komen voor een bijdrage als ze de oversampling willen inzetten om de ontwikkelingen in de stedelijke vernieuwingsgebieden te monitoren.

Meer informatie over de mogelijkheden om voor een stimuleringsbijdrage in aanmerking te komen, vindt u in de brochure. Met behulp van de rekentool kunt u een indicatie krijgen van de hoogte van het te ontvangen bedrag.

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het Projectbureau Oversampling WoON (045 570 6100 of info@cbs.nl).

Wat is het WoON?

Het WoON geeft inzicht in de ontwikkelingen op de woningmarkt; inzicht dat onontbeerlijk is voor beleid betreffende wonen. Het WoonOnderzoek Nederland wordt door BZK eens in de drie jaar gehouden. In het kader van het onderzoek worden 40.000 personen ondervraagd. De omvang van het WoON is zodanig dat het onderbouwing geeft voor betrouwbare uitspraken op landelijk, provinciaal en regioniveau. Om ook op lokaal niveau betrouwbare uitspraken te kunnen doen, krijgen lokale partijen de mogelijkheid te participeren in dit onderzoek. Het WoON biedt een schat aan informatie over de tevredenheid met woning en woonomgeving, de wensen van inwoners, de leefbaarheid enzovoort. Meer hierover kunt u lezen in de brochure, zie brochures.

Het verhogen van het aantal respondenten om op lager schaalniveau betrouwbare uitspraken te kunnen doen dan met de landelijke steekproef mogelijk is wordt ook wel ‘oversamplen’ genoemd. Deelnemers kunnen zelf kiezen voor het gewenste schaalniveau: gemeente, stadsdelen, kernen, wijken, buurten etc. Oversamplen van het WoON geeft een schat aan informatie die direct van nut is in de dagelijkse beleidspraktijk. Bijvoorbeeld als input voor beleid omtrent de woon- en leefomgeving, stedelijke vernieuwing, een woningmarktmonitor en als vertrekpunt voor woonbeleid, strategisch voorraadbeleid of prestatieafspraken. Aansluiten bij het WoON geeft tevens een instrument voor benchmarking. Uniformiteit in definities, peildata en bron zorgt voor eenduidige informatie op lokaal en landelijk niveau.

De presentaties die tijdens de voorlichtingsdagen zijn gegeven, zijn als Powerpoint te bekijken:

 1. Wat is het WoON – Han Kleefstra, BZK
 2. Uitvoering Woningmarktmodule 2015 – José Gouweleeuw en Kees van Berkel, CBS
 3. Demonstratie CitaVista – Cock Meijers (ABF Research)
 4. Harderwijk: praktijkervaring gebruik resultaten oversampling – Jan Rozenberg, gemeente Harderwijk
 5. Gemeente Breda: presentatie WoON en gemeente – Martin van de Wiel, gemeente Breda
 6. Praktische informatie oversampling WoON2015 – Marleen Schulte, projectbureau

Daarnaast is alles nog eens na te lezen in de factsheet.

Veldwerk

In de periode september 2014 tot mei 2015 vindt het veldwerk (het afnemen van de interviews) plaats. De respondenten zullen op verschillende manieren worden geïnterviewd: via internet, telefonisch of face-to-face (bij de respondent thuis). Bewoners krijgen allereerst een brief waarin het doel van het onderzoek wordt uitgelegd en met een inlogcode waarmee ze via internet kunnen meedoen aan het onderzoek. Personen die niet via internet meedoen, worden telefonisch benaderd als een telefoonnummer bekend is en face-to-face als geen telefoonnummer bekend is.

Wanneer u als partij deelneemt aan de oversampling van het WoON wordt u op vooraf afgesproken momenten op de hoogte gehouden van de stand van zaken van het veldwerk in uw gemeente of regio.

Dataprocessing

Voordat de antwoorden van de respondenten kunnen worden gebruikt wordt er nog een slag gemaakt, de zogenaamde dataprocessing. Dataprocessing bestaat uit onder meer de volgende activiteiten:

 • Coderen. Open antwoorden worden gecodeerd, zodat ze gemakkelijker geanalyseerd kunnen worden.
 • Consistentiecontroles. Het bestand wordt gecontroleerd op consistentie en plausibiliteit.
 • Koppelen van registratiebestanden. Gegevens van bijvoorbeeld het GBA, CBS en de Belastingdienst worden aan het bestand toegevoegd.
 • Wegen en ophogen van de vragenlijstgegevens. Bekeken wordt in hoeverre de samenstelling van de respondenten in de steekproef overeenkomt met de registratiegegevens die over de bevolking uit de
 • Gemeentelijke

Basis Administratie (GBA) bekend zijn. Gekeken wordt naar respondentkenmerken als leeftijd, geslacht, geboorteland en gemeente. Het bestand wordt gewogen, zodat het onderzoeksbestand uiteindelijk een goede afspiegeling is van de bevolking. Om de gegevens van de onderzoekspopulatie te vertalen naar het totaal aantal huishoudens binnen het onderzoeksgebied (regio, gemeente, wijk), is ophogen van de steekproef nodig. Dit gebeurt met een ophoogfactor. Deze ophoogfactor wordt bepaald aan de hand van het werkelijk aantal personen en huishoudens in Nederland en de betreffende gemeente (met als bron het GBA).

Eindproducten: informatiesysteem en microbestand

De gegevens die de oversampling oplevert, worden gepresenteerd in een informatiesysteem. Dit systeem bevat de basisinformatie in overzichtelijke tabellen, profielen, figuren en kaarten. Naast het informatiesysteem krijgt u ook een microbestand. Dit SPSS-bestand bevat de records van de respondenten uit uw oversamplingsgebied (inclusief de respondenten uit het reguliere WoON in het oversamplingsgebied) en van de respondenten die naar uw oversamplingsgebied willen verhuizen of in de afgelopen periode zijn vertrokken. Oversamplinggegevens van omliggende gemeenten worden alleen in het microbestand opgenomen wanneer daarover afspraken zijn gemaakt met deze gemeenten. Het microbestand biedt de mogelijkheid de data te bewerken en te gebruiken voor analyses en simulaties. Deelnemers aan de oversampling krijgen gratis een versie van het informatiesysteem en het microbestand. Wanneer meerdere partijen deelnemen aan één oversampling dan krijgen alle meebetalende partners een versie.

Rekenmodel

Om u een indicatie te geven voor de kosten van deelname aan de oversampling, is het rekenmodel een hulpmiddel. Bij de kosten wordt een onderscheid gemaakt tussen de kosten exclusief stimuleringsbijdrage en kosten inclusief stimuleringsbijdrage. Let op: alle genoemde aantallen en prijzen zijn indicatief. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Met vragen kunt u contact opnemen met het Projectbureau Oversampling WoON (045 570 6100 of info@cbs.nl).

Brochures

Algemene informatie over het WoON en de oversampling is te vinden op de internetsite www.rijksoverheid.nl/woon. Uitgebreide informatie is te vinden in de brochure. Daarnaast is er een factsheet beschikbaar met beknopte informatie over het WoON en de oversampling.

Contact

Bij vragen over de oversampling kunt u contact opnemen met de Helpdesk van het projectbureau Oversampling WoON, telefoon 045 570 6100, e-mail: info@cbs.nl.