Een ogenblik geduld a.u.b.

WoonOnderzoek Nederland

Wat is het WoON?

Het WoON geeft inzicht in de woonsituatie van Nederlandse huishoudens, hun wensen ten aanzien van het wonen en de woonomgeving en de keuzes die zij maken op de woningmarkt. op de woningmarkt; inzicht dat onontbeerlijk is voor het woonbeleid. Het WoonOnderzoek Nederland wordt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningkrijksrelaties eens in de drie jaar gehouden. In het kader van het onderzoek worden ruim 40.000 personen ondervraagd. De omvang van het WoON is zodanig dat het onderbouwing geeft voor betrouwbare uitspraken op landelijk, provinciaal en regioniveau.

Het onderzoek wordt gebruikt in het beleidsontwikkelingstraject, voor kennisontwikkeling op het terrein van wonen en bouwen, voor het beantwoorden van Kamervragen en als input voor prognosemodellen op het gebied van de woningbehoefte. De basis van het onderzoek vormt de module Woningmarkt. Daarnaast kent het onderzoek verschillende vervolgmodules, zoals de module Energie en de Verhuismodule.

Om ook op lokaal niveau betrouwbare uitspraken te kunnen doen, krijgen lokale partijen de mogelijkheid te participeren in dit onderzoek. Het WoON biedt een schat aan informatie over de tevredenheid met woning en woonomgeving, de wensen van inwoners, de leefbaarheid enzovoort.

Het verhogen van het aantal respondenten om op lager schaalniveau betrouwbare uitspraken te kunnen doen dan met de landelijke steekproef mogelijk is wordt ook wel ‘oversamplen’ genoemd. Deelnemers kunnen zelf kiezen voor het gewenste schaalniveau: gemeente, stadsdelen, kernen, wijken, buurten etc. Oversamplen van het WoON geeft een schat aan informatie die direct van nut is in de dagelijkse beleidspraktijk. Bijvoorbeeld als input voor beleid omtrent de woon- en leefomgeving, stedelijke vernieuwing, een woningmarktmonitor en als vertrekpunt voor woonbeleid, strategisch voorraadbeleid of prestatieafspraken. Aansluiten bij het WoON geeft tevens een instrument voor benchmarking. Uniformiteit in definities, peildata en bron zorgt voor eenduidige informatie op lokaal en landelijk niveau.

Nieuws

 • Aanmelden BZK Woningmarktscriptieprijs 2019!
  22-03-2019 11:57:13 / Kleef

  Geef je op voor de Woningmarktscriptieprijs 2019!

  Op donderdag 15 november 2018 was de prijsuitreiking van de BZK Woningmarktscriptieprijs. De winnaars hebben die middag hun scripties gepresenteerd en een geldbedrag ontvangen uit handen van Marja Appelman, Directeur Woningmarkt. Een sfeerimpressie van die middag is terug te vinden op www.woningmarktbeleid.nl/actueel

  Heb je een scriptie geschreven het afgelopen jaar of ben je een scriptie aan het schrijven en rond je deze af voor augustus 2019 meld je dan aan voor de scriptieprijsuitreiking: postbus.wooninfo@minbzk.nl

 • Ruimte voor Wonen: WoONcongres 2019
  22-03-2019 11:17:32 / Kleef

  Hét congres over wonen in Nederland

  4 April – Fokker Terminal – Den Haag

  De directe aanleiding voor het WoONcongres is het nieuwe WoonOnderzoek Nederland (WoON), een samenwerking tussen het ministerie van BZK/Wonen en Rijksdienst en het CBS, dat bijna gereed is! Het WoON is een veelomvattend enquêteonderzoek dat elke drie jaar wordt uitgevoerd onder bijna 70.000 huishoudens in Nederland. Het geeft onder andere inzicht in de samenstelling van huishoudens, de huisvestingssituatie, de woonlasten, de woonwensen en verhuisgedrag en is een belangrijke basis voor het woonbeleid van het Rijk, provincies en gemeenten.

Documenten

 • Vragenlijst Module Woningmarkt WoON 2018
  31-05-2018 / Vragenlijsten & Syntaxen / 126 pagina's / 907 Kb

  Vragenlijst van de module woningmarkt van het WoON 2018, versie 1.1 (definitief)

 • Woningmarktscriptieprijs 2018
  24-05-2018 / Brochure / 2 pagina's / 357 Kb

  Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) looft elk jaar een prijs uit voor de meest originele en beleidsrelevante wetenschappelijke masterscriptie op het terrein van de ruimtelijke ordening, woning- en vastgoedmarkt. In de flyer op deze pagina staat meer informatie over de Woningmarktscriptieprijs, onder andere over de voorwaarden.