Een ogenblik geduld a.u.b.

WoonOnderzoek Nederland

Wat is het WoON?

Het WoON geeft inzicht in de ontwikkelingen op de woningmarkt; inzicht dat onontbeerlijk is voor beleid betreffende wonen. Het WoonOnderzoek Nederland wordt door BZK eens in de drie jaar gehouden. In het kader van het onderzoek worden 40.000 personen ondervraagd. De omvang van het WoON is zodanig dat het onderbouwing geeft voor betrouwbare uitspraken op landelijk, provinciaal en regioniveau.

Het onderzoek wordt gebruikt voor kennisontwikkeling op het terrein van wonen en bouwen, in het beleidsontwikkelingtraject en voor het beantwoorden van Kamervragen. De basis van het onderzoek vormt de module Woningmarkt. Daarnaast kent het onderzoek verschillende vervolgmodules, zoals de module Energie en de Verhuismodule.

Om ook op lokaal niveau betrouwbare uitspraken te kunnen doen, krijgen lokale partijen de mogelijkheid te participeren in dit onderzoek. Het WoON biedt een schat aan informatie over de tevredenheid met woning en woonomgeving, de wensen van inwoners, de leefbaarheid enzovoort.

Het verhogen van het aantal respondenten om op lager schaalniveau betrouwbare uitspraken te kunnen doen dan met de landelijke steekproef mogelijk is wordt ook wel ‘oversamplen’ genoemd. Deelnemers kunnen zelf kiezen voor het gewenste schaalniveau: gemeente, stadsdelen, kernen, wijken, buurten etc. Oversamplen van het WoON geeft een schat aan informatie die direct van nut is in de dagelijkse beleidspraktijk. Bijvoorbeeld als input voor beleid omtrent de woon- en leefomgeving, stedelijke vernieuwing, een woningmarktmonitor en als vertrekpunt voor woonbeleid, strategisch voorraadbeleid of prestatieafspraken. Aansluiten bij het WoON geeft tevens een instrument voor benchmarking. Uniformiteit in definities, peildata en bron zorgt voor eenduidige informatie op lokaal en landelijk niveau.

Documenten

  • WoON2018 Oversampling - Meer weten over wonen
    2017-03-01 / Factsheets / 8 pagina's / 1632 Kb

    In september 2017 gaat het veldwerk van het Woononderzoek Nederland 2018 (WoON2018) van start. Naast het landelijke onderzoek dat in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt uitgevoerd, bestaat er voor lokale overheden zoals gemeenten, provincies en regio’s, eventueel in samenwerking met woningcorporaties, weer de mogelijkheid om de WoON-steekproef voor hun werkgebied op te hogen en extra enquêtes uit te voeren. Oversampling van het WoON geeft een schat aan informatie die direct van belang kan zijn voor de ontwikkeling van een regionale- of gemeentelijke woonvisie en de onderbouwing van het woonbeleid, regionale afstemming tussen gemeenten of het maken van prestatieafspraken met corporaties. Ook kan het WoON nuttig zijn als input voor een woningmarktmonitor of dienen als vertrekpunt voor beleid omtrent de woon- en leefomgeving, bouwprogrammering of het strategisch voorraadbeleid. In de brochure Meer weten over wonen vindt u meer informatie over deelname aan de oversampling.

  • Vragenlijst Module Woningmarkt WoON 2015 met schema
    2016-02-09 / Vragenlijsten & Syntaxen / 284 pagina's / 1908 Kb

    Vragenlijst Module Woningmarkt WoON 2015 met schema (definitief concept)